Caldic logo
tubes that contain plasticizers for Plastics and Composites


Plasticizers for Plastics and Composites such as

  • Adipates
  • Benzoates
  • Citrates
  • Epoxy Soybean Oil
  • Phtalates
  • Polymerics
  • Sébacates
  • Terephtalates
  • Triméllitates