Caldic logo

Korrosjonshemmere


Korrosjonshemmere Som f.eks.

  • Benzotriazol
  • Mercaptobenzotriazol
  • Tolyltriazol